Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

„Chcemy i możemy więcej”

Celem projektu, na który jako stowarzyszenie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021r. jest ułatwienie 20 osobom  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i  z niepełnosprawnością intelektualną dostępu do wielokierunkowego wsparcia w formie zajęć rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem i wspierających funkcjonowanie tych osób w różnych rolach społecznych. Zajęcia będą  prowadzone  przez terapeutów, pedagogów i innych specjalistów. Specyfiką projektu będzie łączenie  oddziaływań  i terapii specjalistycznych osób niepełnosprawnych ze wsparciem rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne.

Zastosowane w projekcie typy wsparcia specjalistycznego, sprowadzające pomoc specjalistyczną bezpośrednio do członków rodzin, a także przygotowujące rodziny do korzystania z zewnętrznej pomocy, w tym instytucjonalnej, będą przełamaniem barier w dostępie do wielokierunkowego wsparcia, doświadczanych przez rodziny, jak również podniesieniem poziomu  wiedzy i umiejętności uczestników do korzystania z nich.

Prowadzone będą nie tylko terapie takie jak logopedyczna, pedagogiczna, EEG-Biofeedback, ale również treningi umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (w tym mediacje lub poradnictwo rodzinne) i innych, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą indywidualnych potrzeb i z dostosowaniem zakresu, form i metod do uwarunkowań wynikających z zarówno z możliwości  osobistych, jak i rodzinnych czy środowiskowych (takich np. jak mobilność, brak transportu, brak opiekuna, itp.).

Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu mrągowskiego oraz kętrzyńskiego. Beneficjenci będą mieli zagwarantowany dostęp do potrzebnych im specjalistów w gabinecie lub w razie konieczności specjaliści mogą dojechać do domu podopiecznego.

Grupą docelową będzie 20 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez ograniczeń wiekowych; kobiety i mężczyźni, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

Projekt jest realizowany w okresie 5 miesięcy, od 01.08.2021r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA
11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2C
www.synapsa-mragowo.pl tel. +48 741 20 20

"CHCEMY I MOŻEMY WIĘCEJ" – realizacja zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PRFON.

Post Author: admin

Skip to content