ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ - PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

Numer konta:
88 9350 0001 0215 2437 2062 0001

Kto może przekazać 1% podatku?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencyjnych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać nam jako organizacji pożytku publicznego 1% podatku?

Krok 1: wylicz należny podatek w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28)

Krok 2: po wyliczeniu, ile podatku będziesz miał do zapłacenia w tym roku oblicz z niego 1% zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3: wypełnij odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego, wpisując numer KRS SYNAPSY 0000005380 oraz wyliczoną kwotę 1%,

Urząd Skarbowy przekaże Twoją darowiznę na konto naszej organizacji. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

Organizacja pożytku publicznego

ZADANIA:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
- działalność charytatywna
- ochrona i promocja zdrowia
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
- promocja i organizacja wolontariatu
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 w zakresie określonym powyżej.