STATUT
Stowarzyszenia  na Rzecz Pomocy Rodzinie
,,SYNAPSA” w Mrągowie

 

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie ,,SYNAPSA“ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Mrągowo.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów  o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3

 1.  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. —Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może współpracować z innymi Stowarzyszeniami realizującymi podobne zadania z zakresu określonego w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i o podobnych celach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną, określoną w statucie.

§ 5 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz do realizacji zadań statutowych.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 § 7

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i poradnictwa specjalistycznego.
 2. Szeroko pojęta pomoc społeczna.
 3. Podejmowanie działań aktywizujących i wspierających osoby oraz grupy marginalizowane.
 4. Wspieranie, integracja, animacja i promocja organizacji pozarządowych.
 5. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie osób — działających na rzecz dobra rodziny, a więc: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej i poradnictwa specjalistycznego;
 2. Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobieganiu przemocy domowej, zagrożeń współczesnego świata (np. sekty religijne) i innego rodzaju patologii społecznej.
 3. Monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu;
 4. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień.
 6. Udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą domową oraz niepełnosprawnością.
 7. Szeroko pojęta działalność w kierunku wspierania i promowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.
 8. Działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych.
 9. Prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego.
 10. Działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych; w tym prowadzenie ośrodka mediacyjnego.
 11. Włączanie się i prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo — wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych.
 12. Prowadzenie działalności szkoleniowo — edukacyjnej, a w szczególności organizowanie sympozjów, konferencji oraz szkoleń dla społeczności lokalnej w zakresie problematyki związanej z pomocą społeczną i poradnictwem specjalistycznym, a w szczególności związanej z przemocą domową.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki  społecznej i poradnictwa specjalistycznego.
 14. Współpracę z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i organizowania sieci poradnictwa specjalistycznego.
 15. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 17. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 18. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 20. Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego.
 21. Upowszechnianie i ochrona praw kobiety oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 22. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 23. Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 24. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 25. Działalność charytatywna.
 26. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 27. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 28. Działania w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia,  a w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,  rekreacyjną  i  towarzyską.
 29. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 9

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań określonych w § 8.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  a) opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych – PKD 73.20H.
  b) organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień – PKD 73.20H.
  c) szeroko pojęta działalność w kierunku tworzenia, wspierania i promowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych - PKD 85.32.C.
  d) prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego - PKD 85.32.C.
  e) działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych; w tym prowadzenie ośrodka mediacyjnego - PKD 85.32.C.
  f) włączanie się i prowadzenie domów pomocy, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych – PKD 85.31.B
  g)prowadzenie działalności szkoleniowo – edukacyjnej, a w szczególności organizowanie sympozjów, konferencji oraz szkoleń dla społeczności lokalnej w zakresie problematyki związanej z pomocą społeczną i poradnictwem specjalistycznym, w szczególności związanej z przemocą domową – PKD 80.42.B.
  h) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego – PKD 22.1.
  i) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – PKD 80.42.B.
 4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
 § 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) nie jest pozbawiona praw publicznych,
  c) przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,
  d) złoży deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełniający wymagania określone w § 10 pkt. 1 lit. a-d.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością  głosów  w drodze uchwały.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  b) dbać o jego dobre imię,
  c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  e) regularnie opłacać składki.
 5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania Stowarzyszenia,
  c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 12 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b) za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
  c) za nieopłacanie składki członkowskiej przez okres 1 roku,
  d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. Śmierć członka.

§ 13

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia,  członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 § 14 

 1. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
 2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

 ROZDZIAŁ  IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodni­czącego Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
  d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e) uchwalanie zmian statutu,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  i) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin tego samego dnia.
 6. Zmiany statutu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymagają większości głosów.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 4. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, ale członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytuły pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego przez organizację. Wynagrodzenie to musi wynikać z umowy, zawartej przez tę osobę z organizacją.
 6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą  większością  głosów.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  d) zwoływanie Walnego Zebrania,
  e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  f) zatrudnianie osób w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  h) uchwalanie odrębnych regulaminów celowych,
  i) podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji pozostałych organów.
 9. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące.
 10. Członkowie Zarządu :
  a) nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie mogą wchodzić w skład władz innych organizacji,
  c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  d) funkcję członka Zarządu pełnią nieodpłatnie.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i  członków.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie członków na 4-letnią kadencję.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz składanie Zarządowi Stowarzyszenia stwierdzonych wniosków,
  b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowa­rzyszenia na Walnym Zebraniu,
  c) występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania,
  d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 6. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 20

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i  ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż  1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 21

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia finansowana jest:
  a) ze składek członkowskich,
  b) ze składek uczestników odrębnych klubów, grup itp. działających przy stowarzyszeniu,
  c) z darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  d) ze spadków,
  e) z zapisów,
  f) z dotacji,
  g) z ofiarności publicznej,
  h) z nawiązek sądowych,
  i) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia lub jeden z wiceprezesów.
 4. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia wymagają dla swojej ważności podpisania przez Prezesa Stowarzyszenia lub jednego z wiceprezesów.
 5. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organizacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi’’,
  b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 
21

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.