Zajęcia psychoedukacyjne

Rozwój psychiczny to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i nauki. Na drodze rozwoju psychicznego dziecko musi wykazać się licznymi kompetencjami. Uczucia, samoświadomość, życiowe umiejętności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, empatia, sposób postrzegania siebie samego są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego współczesnego człowieka. Wsparcia w tym zakresie, często również w życiu dorosłym, wymagają szczególnie osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas zajęć z rozwijania umiejętności psychospołecznych wspieramy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w poszczególnych sferach rozwoju psychicznego. Rozwijamy kompetencje w zakresie samokontroli, nabywania umiejętności społecznych oraz stopniowego uczenia się rozumienia i wyrażania uczuć, racjonalnego myślenia i kształtowania pozytywnej samooceny.

Zajęcia psychoedukacyjne składają się z cyklu spotkań grupowych. Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku uczestników i wynosi od 45 min do 120 min.

Korzyści z psychoedukacji dla uczestników:
- lepsze samopoczucie;
- wsparcie w rozwoju;
- poszerzenia samoświadomości;
- bardziej adekwatne wyrażanie trudnych emocji;
- zwiększenie poczucia adekwatności, samoakceptacji;
- kształtowanie zrównoważonej osobowości;
- zapobieganie trudnościom rozwojowym (związanym z dorastaniem);
- polepszenie relacji z rówieśnikami oraz innymi osobami – lepsze funkcjonowanie w grupie;
- wzmocnienie empatii;
- zwiększenie umiejętności społecznych;
- redukcja zachowań agresywnych na rzecz zachowań konstruktywnych.