Mediacja i poradnictwo

Więcej o mediacji rodzinnej...

Mediacja to proces kierowany przez mediatora. Mediator dba, aby strony miały możliwość wypowiedzenia się i wysłuchania siebie nawzajem w równym stopniu. Wspiera w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji konfliktowych, tak aby wypracowane rozwiązania były dla obu stron satysfakcjonujące, aby dawały poczucie sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W mediacji strony konfliktu zachowują całkowitą moc decyzyjną, a zawarte przez nich ugody opierają się na ich własnej definicji sprawiedliwości.

Dzięki mediacji strony oprócz porozumienia mają okazję poznać dokładnie motywacje drugiej strony, podjąć próbę przyjrzenia się problemowi z jej perspektywy, co często jest niezwykle ważne dla losów podjętego porozumienia.

Porozumienie zawarte w mediacji jest czymś, co strony same wymyśliły, czymś co najlepiej zaspokaja ich potrzeby, oczekiwania i możliwości. Jest ich "rozwiązaniem".

Mediator zapewnia stronom pełne bezpieczeństwo, jest "hydraulikiem" udrażniającym kanały komunikacyjne.
Mediacja daje dużą przestrzeń dla jej uczestników, możliwość dopasowania czasowego oraz uwzględnienia różnego tempa w poszukiwaniach rozwiązań.
W mediacji w odróżnieniu od postępowania sądowego nie poszukuje się, kto jest winny i w jakim stopniu, nie poszukuje dowodów a rozwiązania.

Mediacja jest szczególnie wskazaną metodą w rozwiązywaniu problemów związanych z rozstaniem rodziców, gdzie dobro dzieci jest najważniejszą kwestią do ustalenia. Poprzez dziecko najłatwiej stronom walczyć o swoje racje, ale też najłatwiej jest wówczas zranić właśnie swoje dziecko.
Warto zatem, w imię dobrze rozumianego dobra dziecka, w ramach mediacji, wspólnie ustalić zasady opieki rodzicielskiej. Zapewni to dzieciom poczucie bezpieczeństwa, stabilności, a tym samym będzie to dowód dla dzieci, że są kochane przez oboje rodziców i ono może kochać ich oboje.
Ugoda zawarta przed mediatorem może być na zgodny wniosek stron zatwierdzona przez właściwy sąd, uzyskując tym samym moc prawną.

Mediacja w sprawach rodzinnych kieruje się zasadami:
• dobrowolności, czyli sami decydujemy, czy chcemy uczestniczyć w mediacji, mamy prawo do wycofania się z mediacji na każdym jej etapie, nikt nas nie może zmusić do zawarcia porozumienia;
• poufności, czyli treść rozmów, dokumentów, informacje, propozycje ugody pozostają tajemnicą między stronami a mediatorem, obie strony mogą zwolnić z obowiązku dochowania tajemnicy na piśmie, jedynie fakt dowiedzenia się o popełnieniu bądź zamiarze popełnienia przestępstw zwalnia mediatora z zachowania poufności;
• akceptowalności, czyli osoby godzące się na udział w procesie mediacji akceptują osobę mediatora oraz przystają na zasady przedstawione na pierwszym wstępnym spotkaniu mediacyjnym;
• bezstronności, mediator nie może preferować, wyróżniać żadnej ze stron mediacji, strony mają prawo do bycia traktowanymi z taką samą uwagą i szacunkiem, jeśli strony czują, że mediator jest stronniczy, należy mu powiedzieć o tym wprost, zawsze jest możliwość zmiany osoby mediatora.

Kiedy warto skorzystać z mediacji?
• kiedy istnieją trudności z porozumieniem się z bliską osobą (małżonek, rodzic, dorosłe dziecko) w ważnych kwestiach,
• kiedy z powodu konfliktu, /separacji/ rozwodu mogą ucierpieć dzieci, a Państwo chcecie tego uniknąć,
• kiedy ze względu na rozwód małżonkowie są zobligowani do porozumienia się w sprawie opieki nad małoletnimi dziećmi (tzw. Plan Opieki Rodzicielskiej) celem przedstawienia porozumienia w sądzie,
• kiedy istnieje konflikt (majątkowy, gospodarczy, międzypokoleniowy, rodzinny, itd.), który chcielibyście Państwo rozstrzygnąć poufnie i skutecznie, bez rozpatrywania spraw publicznie, np. sądownie.

Dlaczego mediacja?
• oszczędność czasu i energii,
• mniejszy stres: mediacja nie jest tak stresująca, jak proces sądowy,
• samodzielnie przyjęte rozwiązania (decyzji nie podejmuje wówczas Sąd, adwokaci, ani żadna inna instytucja),
• inne spojrzenie na drugą osobę, zobaczenie ponownie lub na nowo jej potrzeb,
• ochronę dobra dzieci teraz i na przyszłość,
• idea mediacji, jaką jest ROZMOWA, daje spokój i zdrową atmosferę, uczy poprawnej komunikacji.

Mediacja z praktycznej strony:
Na ogół potrzeba od 3 do 5 sesji mediacyjnych. Sesje mediacyjne trwają zazwyczaj ok. 2 godzin. Pierwsze spotkanie mediacyjne ma charakter konsultacyjny. Mediator informuje o zasadach mediacji, wspólnie ze stronami zastanawia się, czy dana sprawa może zostać rozwiązana na drodze mediacji. Odbiera zgodę od obu stron na dobrowolny udział w procesie mediacji. Każda ze stron ma możliwość zaprezentowanie swojej sytuacji, potrzeb i oczekiwań wobec mediacji.

W naszym Ośrodku Mediacyjnym zapewniamy profesjonalnych mediatorów, którzy są również wpisani na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Mediatorzy:
Iwona Krywiczanin, Alicja Nowicka, Agata Weber

Prowadzimy mediacje na zlecenie Sądu, mediacje płatne na wniosek stron.
Mediacje prowadzone w ramach projektów są bezpłatne dla klientów.

Cennik
Opłata rejestracyjna – 100 zł
Wstępna sesja mediacyjna – 150 zł
Sesja mediacyjna ( do 2-godzin) – 200 zł

Opłata mediacyjna wynosi:
1.W sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe:
opłata rejestracyjna- 100 zł
Koszt spotkania wstępnego - 150 zł,
Koszt  sesji mediacyjnej – 200 zł

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu:
1% od wartości sporu, ale nie więcej niż 1000 zł lub na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.
• Koszt spotkania wstępnego - 200 zł,
• Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego – 250 zł
Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia Synapsa

Mediacja - opowiastka
Było sobie pewnego razu małżeństwo, które wdało się w zaciętą walkę. Mąż i żona nie mogli osiągnąć porozumienia. Ponieważ bardzo się kochali, nie chcieli narażać swojego związku na zniszczenie. Pragnęli być razem, pokonać trudności i znaleźć rozwiązanie. Postanowili więc, że pójdą do rabbiego i poproszą go o radę. Najpierw rabbi uważnie wysłuchał męża i powiedział: „Twoje argumenty są rozsądne i zrozumiałe. Całkowicie się z Tobą zgadzam”. Ale potem żona przedstawiła ten problem ze swojej perspektywy i jej słowa wywarły na rabbim ogromne wrażenie. Gdy jej wysłuchał zastanowił się chwilę i powiedział: „No tak, masz całkowitą rację”. Następnie dodał: „Z Twoich argumentów przemawia zdrowy rozsądek i chciałbym całkowicie zgodzić się z tym, co powiedziałaś”.
Przy tej rozmowie obecna była żona rabbiego, która w rogu pokoju składała pranie. Nagle podeszła do przodu i zawołała: „Mój mężu, zgodziłeś się z każdą ze stron. To jest kompletnie nielogiczne. To niemożliwe, żeby obie strony miały rację”. Wtedy rabbi odpowiedział: „Tak, moja droga żono, zgadzam się z tobą. Masz całkowitą rację”.