Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

„Nie ma naszej zgody”
nr RPWM.11.02.03-28-0064/19

Koszyk usług społecznych dla rodzin

Od 1 stycznia 2020 wraz z Fundacją Alternatywnej Edukacji „ALE”, Gminą Mrągowo i Gminą Sorkwity realizujemy projekt skierowany do tych rodzin, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy, umożliwiającej im pokonywanie trudności, z którymi na co dzień się borykają. Celem projektu jest więc ułatwienie dostępu do szerokiego wielokierunkowego wsparcia dla rodzin, które tego najbardziej potrzebują.

➔ Projekt realizowany jest w dwóch gminach powiatu mrągowskiego: gminie Sorkwity oraz gminie wiejskiej Mrągowo
➔ Wsparcie projektowe przewidziane jest dla minimum 48 osób z 16 rodzin
➔ Adresujemy je zwłaszcza do tych rodzin, w których występuje konieczność opieki nad dziećmi przez samotnego rodzica, wielodzietność lub niepełnosprawność
➔ Całej pomocy jesteśmy w stanie udzielać w miejscu zamieszkania rodziny, bez konieczności dojazdów w inne miejsca
➔ Nasze działania będą szczególnie dopasowane dla osób z niepełnosprawnością

Co zaproponujemy bezpłatnie rodzinom w naszym projekcie:

✔ pomoc asystenta w codziennych wyzwaniach i trudnościach
✔ opiekę psychologa
✔ porady specjalistów i ich pomoc tam, gdzie to potrzebne, w tym: prawnika, psychiatry, terapeuty uzależnień, terapeuty dziecięcego, seksuologa, oligofrenopedagoga oraz mediatora
✔ organizację trwałej samopomocy sąsiedzkiej, jeśli będzie ona potrzebna i przydatna
✔ tzw. Dni Rodziny: wyjazdy z atrakcyjnymi propozycjami wspólnego spędzania czasu
✔ „siostrzaństwo-braterstwo”: kontakt z młodzieżowymi wolontariuszami i wolontariuszkami dla najmłodszych uczestników i uczestniczek projektu celem pomocy w nauce i organizacji czasu wolnego

Projekt realizowany jest od 1. stycznia 2020 roku do 31. marca 2021 roku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne.
Działanie: 11.02.00: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Poddziałanie: 11.02.03 : Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Lider Projektu:
Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
11-710 Piecki, Zyzdrojowy Piecek 14
www.alefundacja.pl, tel. 660-739-028

Post Author: admin

Skip to content